Διασυνδεδεμένα Φ/Β (Μελέτη – Κατασκευή – Σύνδεση)

Αδειοδότηση

αδειοδοτηση

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αξιοπιστία την διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την σύνταξη, τον έλεγχο και την έγκριση του φακέλου αδειοδότησης του φωτοβολταικού σας σταθμού, οι βασικότερες εκ των οποίων είναι :

 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος
 • Έκδοση Άδειας Παραγωγής από ΡΑΕ (αν απαιτείται)
 • Έκδοση Προσφοράς Όρων Σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ
 • Έκδοση Γνωματεύσεων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών
 • Έκδοση Γνωμάτευσης Δασικής Υπηρεσίας
 • Έκδοση Άδειας Εργασιών Μικρής Κλίμακας ή Έκδοση Οικοδομικής Αδείας
 • Σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης Φ/Β Σταθμού με το Δίκτυο της ΔΕΗ
 • Σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΛΑΓΗΕ

 

Εκπόνηση Μελέτης

Τα στελέχη της Εταιρείας μας έχοντας 30ετή εμπειρία στην μελέτη και την κατασκευή φωτοβολταικών σταθμών σας εγγυώνται την σύνταξη μιας πλήρους, άρτιας και απόλυτα αξιόπιστης τεχνικής μελέτης η οποία κυρίως περιλαμβάνει :

 • Σύνταξη Τελικού Τοπογραφικού Σχεδίου με ισοϋψείς καμπύλες
 • Σύνταξη Τεχνικών Περιγραφών και Προδιαγραφών Εξοπλισμού Φ/Β Σταθμού
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
 • Σύνταξη Γεωλογικής Μελέτης και Εκπόνηση Γεωτεχνικής Έρευνας.
 • Σύνταξη πλήρους Ηλεκτρολογικής Μελέτης Φ/Β Σταθμού, σύμφωνα με το ισχύον Πρότυπο ΕΝ 62446 καθώς και των λοιπών Προτύπων, που αφορούν τη μελέτη και υλοποίηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, συστημάτων Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας.
 • Μελέτη Συστημάτων Ασφαλείας (Σύστημα Συναγερμού, CCTV, περιμετρικού φωτισμού)
 • Μελέτη Συστήματος Επικοινωνίας και Δικτύων Φ/Β Σταθμού

 

SunEn - Λειτουργία & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών | Διασυνδεδεμένα Φ/Β (Μελέτη – Κατασκευή – Σύνδεση) 

 

Κατασκευή

06 19

Η Εταιρεία μας έχοντας στο δυναμικό της ένα εμπειρότατο στελεχιακό δυναμικό Μηχανικών, Υπομηχανικών και Τεχνιτών και όλο τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, έχει την δυνατότητα να σας κατασκευάσει με συνέπεια, πληρότητα και αρτιότητα τον δικό σας Φωτοβολταικό Σταθμό. Τα βασικά στάδια των εργασιών κατασκευής ενός Φωτοβολταικού σταθμού μπορούμε να τα παραθέσουμε ως ακολούθως :

 1. Oργάνωση εργοταξίου – Έλεγχος Μελετών. Στην φάση αυτή περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες σύστασης των διοικητικών δομών διαχείρισης και ελέγχου του έργου, όπως είναι ο καθορισμός υπεύθυνου μηχανικού και εργοδηγού, ο καθορισμός συνεργείων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, η σύνταξη χρονοδιαγραμμάτων κλπ. Επίσης διενεργείται συνολικός έλεγχος των υφιστάμενων μελετών, των αδειών και των εγκρίσεων και γίνονται όλες οι απαραίτητες προκαταρτικές ενέργειες με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (ΙΚΑ, Εφορία, Αρχαιολογία, κλπ.) για να εξασφαλιστεί η εν συνεχεία απρόσκοπτη εκτέλεση του Έργου.
 2. Προμήθεια Βασικού Εξοπλισμού. Στην φάση αυτή γίνεται η προμήθεια όλου του βασικού εξοπλισμού του Φωτοβολταικού Σταθμού, δηλ. των φωτοβολταικών πλαισίων και των βάσεων στήριξής τους, των μετατροπέων (inverters), των ηλεκτρικών πινάκων, των καλωδίων και των συστημάτων ασφαλείας και επικοινωνίας.
 3. Κατασκευαστικές Εργασίες Στη φάση αυτή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή του Φωτοβολταικού Σταθμού και στην οποία περιλαμβάνονται εργασίες εκσκαφών και επιχώσεις, κατασκευή βάσεων, στήλων και οικίσκων καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης φωτοβολταικών πλαισίων, μετατροπέων (inverters), ηλεκτρικών πινάκων, συστημάτων επικοινωνίας και προστασίας.

 

Θέση σε λειτουργία & Παρακολούθηση

Η κατασκευή ενός Φωτοβολταικού Σταθμού ολοκληρώνεται με τον πλήρη έλεγχο της κατασκευής του, τη διασύνδεσή του με το Δημόσιο Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον αδιάλειπτο έλεγχο της ομαλής λειτουργίας του.

Η Εταιρεία μας έχοντας την τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας όλα τα ισχύοντα Πρότυπα για την Μελέτη, την Κατασκευή και την Συντήρηση των Φωτοβολταικών Σταθμών (IEC/EN 62446, ΕΝ 61724, IEC/EN 60364-4, IEC/HD 60364-5, EN 62305, ΕΛΟΤ HD 384, κλπ.) σας εξασφαλίζει και σας πιστοποιεί την άρτια και μακροχρόνια λειτουργία και του δικού σας Φωτοβολταικού.

 

SunEn - Λειτουργία & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών | Διασυνδεδεμένα Φ/Β (Μελέτη – Κατασκευή – Σύνδεση)

 

SunEn - Λειτουργία & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών | Διασυνδεδεμένα Φ/Β (Μελέτη – Κατασκευή – Σύνδεση)
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.