10kW Grid-Connected Photovoltaic at Zacharo, Ileia